Deklaracja dostępności - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Rejonowa Warszawa III zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest mł. asp. Karol Cebula, adres poczty elektronicznej oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl.

Przewodniczący Zespołu ds. dostępności sierż. szt. Anna Wójcik

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 723 93 33.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie  niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III:

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa III znajduje się na ul. Opaczewskiej 8 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku od strony ulicy Opaczewskiej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie znajduje się domofon.

W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro obsługi interesantów. Biuro obsługi interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny pracujący w sieci wewnętrznej.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KRP Warszawa III odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KRP Warszawa III, który odbiera gości z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie biura obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie kontroli ruchu osobowego.

W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia, Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość skorzystania z dedykowanego stanowiska komputerowego z oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie czynności
z udziałem tłumacza polskiego języka migowego.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Komisariat Policji Warszawa Ursus

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Ursus znajduje się w budynku na ul. Sosnkowskiego 16
w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku od strony ulicy Sosnkowskiego oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. W holu głównym po prawej stronie znajduje się wejście
do punktu kontroli ruchu osobowego i biura obsługi interesantów.

Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KP Warszawa Ursus odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KP Warszawa Ursus, który odbiera gości z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie za biurem obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie kontroli ruchu osobowego.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia, Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Komisariat Policji Warszawa Włochy

Siedziba Komisariatu PolicjiWarszawa Włochy znajduje się w budynku na ul. Komitetu Obrony Robotników 57 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku
od strony ulicy Komitetu Obrony Robotników oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Nie ma windy dla osób
z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biura obsługi interesantów.

Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KP Warszawa Włochy odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KP Warszawa Włochy, który odbiera gości z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze po prawej stronie biura obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie kontroli ruchu osobowego.

Toaleta dla interesantów i pracowników znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia, Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.